Regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. Poprzednia wersja, której dotyczą wszystkie zakupy do 25.12.2014 r., dostępna jest do pobrania pod adresem http://designersi.pl/regulamin.pdf

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy Designersi.pl prowadzony jest przez firmę GRAFFIKO S.C. Jarosław Grudzka, Grzegorz Grudzka z siedzibą pod adresem: ul. Londzina 65, 43-246 Strumień.
 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy GRAFFIKO S.C. a Kupującym, podlegają ogólnym warunkom handlowym.
  Ewentualne odstępstwa dopuszczalne są wyłącznie wtedy, gdy zostały uprzednio PISEMNIE potwierdzone między stronami umowy, lub zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.

§2 Ochrona danych osobowych

 1. Kupujacy zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, pełnych oraz zgodnych z prawdą danych (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.). W przypadku podania nieprawidłowych danych, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 2. Proces zamówienia nie wiąże się z podawaniem żadnego hasła i zakładaniem konta. Kupujący nie ma prawa żądać dostępu do systemu obsługującego sklep.
 3. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Kupujący zobowiązuje się do okazania (na żądanie GRAFFIKO S.C.) kopii dowodu tożsamości.
 4. Oprócz akceptacji niniejszego Regulaminu, proces zamówienia nie wiąże się z żadnymi innymi zobowiązaniami.
 5. Przekazane przez Kupującego dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostep do nich osób trzecich.
 6. Przekazane przez Kupującego dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres.
 7. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić pisemne żądanie:
  - drogą mailową: bok@designersi.pl
  - lub listownie na adres: GRAFFIKO S.C., ul. Londzina 65, 43-246 Strumień

§3 Zamówienie

 1. Sklep internetowy Designersi.pl umożliwia klientom:
  - konfigurację towaru dołączanego do zamówienia, w tym kadrowanie, dobór materiału i kolorystyki,
  - składanie zamówień (ofert zakupu) i zawieranie umów sprzedaży na odległość
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym materiały informacyjne i reklamowe, kierowane przez GRAFFIKO S.C. do potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia procesu zamówienia.
 3. Podczas konfiguracji zamawianego artykułu, może się zmienić jego cena. Wszystkie ceny, jesli nie jest to opisane inaczej, podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 4. Za moment złożenia zamówienia przyjmuje się wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przez Kupującego.
  Za moment przyjęcia zamówienia uważa się wysłanie przez GRAFFIKO S.C. potwierdzenia drogą elektroniczną.
  Za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności przez Kupującego.
 5. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Sprzedawcę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Kupującemu w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 6. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu Kupujący nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię, wydrukowaną PO POTWIERDZENIU PŁATNOŚCI na wybranym medium i według wybranej techniki.

§4 Płatności

 1. Pełna kwota do zapłaty obejmuje płatność za towar (wraz z podatkiem VAT) i koszt przesyłki, zgodnie z wybraną opcją przesyłki.
 2. Płatności można dokonywać w formie przelewu na rzecz: GRAFFIKO S.C. Jarosław Grudzka, Grzegorz Grudzka, na jeden z podanych numerów konta:
  PKO: 56 1020 2528 0000 0102 0358 6450
  ING:  67 1050 1605 1000 0090 7284 3858
 3. Płatności można również dokonywać w systemie PayU.
 4. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa. GRAFFIKO S.C. nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 5. GRAFFIKO S.C. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§5 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy dostarczenie produktu (lub grupy produktów) nie jest możliwe, GRAFFIKO S.C. zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupujących.
  Jeżeli Kupujący zapłacił za niedostępny już towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje:
  - przygotowanie i opracowanie wydruku,
  - druk
  - wysyłkę i dostarczenie przesyłki
  Liczony jest od momentu otrzymania przez GRAFFIKO S.C. pełnej, potwierdzonej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie terminu najdłuższego z podanych.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, GRAFFIKO S.C. wydaje towar nie później niż 30 dni od momentu otrzymania płatności.
 4. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie, a także obrazy na szkle i na panelach szklanych.
  W przypadku, gdy sam Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe niż zwykle koszty, zobowiązuje się on do poniesienia tych dodatkowych kosztów.
 5. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartości. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków czy uszkodzeń, Kupujący powienien ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA PRZESYŁKI i sporządzić w obecności kuriera protokół szkodowy, niezbędny do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń (ubytków) w opakowaniu, po sporządzeniu protokołu szkodowego, należy też niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą:
  - drogą mailową: bok@designersi.pl
  - lub listownie na adres: GRAFFIKO S.C., ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
 7. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub uszkodzeń, należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę:
  - drogą mailową: bok@designersi.pl
  - lub listownie na adres: GRAFFIKO S.C., ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
 8. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wg wytycznych dotyczących opakowań. Strony umowy zobowiązują się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 9. Koszty i czasy realizacji:
  Polska
  - Kurier Ekonomiczny: do 14 dni roboczych = 0 PLN
  - Kurier Standard: do 7 dni roboczych = 20 PLN
  - Kurier Ekspres: do 3 dni roboczych = 95 PLN
  Kraje Unii Europejskiej
  - Kurier do kraju UE: do 14 dni roboczych = 195 PLN

  Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn niezależnych.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonego od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. Kupjący może odstąpić od umowy, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827)
  Do zachowania terminu 14 dni, wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres:
  GRAFFIKO S.C. Jarosław Grudzka, Grzegorz Grudzka, ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
 2. Zwrot towaru do GRAFFIKO S.C. powienien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do 14 dni od momentu odstapienia od umowy.
 3. Zwracany w tym trybie towar winien zostać zwrócony w całości, w stanie niepogorszonym oraz nie może nosić śladów ingerencji lub używania.
  Zwracany towar nie może być wcześniej kopiowany, powielany lub upubliczniony. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać towar NA WŁASNY KOSZT, należycie zapakowany na adres:
  GRAFFIKO S.C. Jarosław Grudzka, Grzegorz Grudzka, ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
 4. Koszt zwrotu ponosi Kupujący. GRAFFIKO S.C. po otrzymaniu towaru i ocenie jego stanu, zwraca Kupującemu wartość towaru i koszt poniesionej wcześniej dostawy (do Kupującego, jeżeli taki był), jednakże w wysokości nie większej niż koszt przesyłki Kurier Standard (20 PLN).
 5. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, prawo do odstąpienia od warunków umowy NIE ISTNIEJE w przypadku gdy:
  - towar został przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego,
  - towar nosi jakiekolwiek ślady ingerencji lub używania,
  - towar został zamówiony i będzie wykorzystywany na użytek prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej.

§7 Reklamacje

 1. Kupujący, po upływie 14 dni od przyjęcia przesyłki, ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową, z tytułu rękojmi. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna się z dniem, w którym Kupujący otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.
 2. Sprawdzenia jakości dostarczonego towaru, należy dokonać PRZED MONTAŻEM. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Kupującego, w trakcie montażu lub użytkowania towaru, nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec GRAFFIKO S.C..
 3. GRAFFIKO S.C. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, GRAFFIKO S.C. ostrzega, że mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa jakościowe i kolorystyczne, w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z dużego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.
 4. Do wykonania oferowanych przez GRAFFIKO S.C. towarów, wykorzystywane są programy i materiały ogólnodostępne. W przypadku wydruków (farb, materiałów); w sprawie ich odporności na światło, blaknięcie, itp., odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki NIE SĄ WODOODPORNE bez przeprowadzenia dodatkowych działań.
 5. Po wykryciu wady, Kupujący ma możliwość żądania zwrotu części zapłaconej kwoty, proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia (ubytku) towaru, bądź odstąpienia od umowy, chyba że GRAFFIKO S.C. podejmie się niezwłocznie naprawy bądź wymiany towaru na wolny od wad.
  Jeżeli towar był już naprawiany (wymieniany), Kupujący ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli naprawa bądź wymiana Poduktu wiązałaby się dla GRAFFIKO S.C. z nadmiernymi kosztami, GRAFFIKO S.C. może odmówić naprawy (wymiany) Produktu i zaproponować zwrot części zapłaconej kwoty, lub odstąpienie od umowy.
  W szczególności wtedy, gdy koszt demontau/montażu przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
 7. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.
 8. Po odstąpieniu od umowy z tytułu rękojmi, GRAFFIKO S.C. zwraca Kupującemu wartość towaru i koszt poniesionej wcześniej dostawy (do Kupującego, jeżeli taki był), jednakże w wysokości nie większej niż koszt przesyłki Kurier Standard (20 PLN).

§8 Procedura reklamacyjna - terminy i adresy

 1. Informację o wykryciu niezgodności Produktu z umową, Kupujący ma obowiązek zgłosić niezwłocznie, nie później niż 7 dni od momentu jej zauważenia:
  - drogą mailową: biuro@xxm.pl
  - lub listownie na adres: GRAFFIKO S.C., ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
 2. Opis reklamacji powinien zawierać:
  - Okoliczności, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady Produktu.
  - Żądanie wymiany (naprawy) Produktu, oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  - W przypadku obniżenia ceny, reklamujący powienien podać proponowaną kwotę zwrotu,
  - Dane kontaktowe osoby reklamującej Produkt
 3. GRAFFIKO S.C. ma obowiązek odpowiedzieć na tak przesłaną informację nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Jeżeli w tym czasie GRAFFIKO S.C. nie ustosunkuje się do przesłanej reklamacji, to w przypadku żądania wymiany (naprawy) Produktu, lub zwrotu części zapłaconej kwoty, żadanie to uważa się za uzasadnione.
 5. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez GRAFFIKO S.C. do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu, reklamujący może zostać poproszony przez GRAFFIKO S.C. o dostarczenie Produktu na koszt GRAFFIKO S.C. na adres:
  GRAFFIKO S.C., ul. Londzina 65, 43-246 Strumień
  Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Po uznaniu reklamacji, w zależności od uzgodnionego przez obie strony trybu, GRAFFIKO S.C. jest związany następującymi terminami:
  - W przypadku wymiany (naprawy) Produktu, ma być ona wykonana w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego.
  - W przypadku zwrotu części wartości Produktu, ma być on dokonany w terminie 7 dni roboczych,
  - W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot stosownej kwoty ma być dokonany niezwłocznie.

§9 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez GRAFFIKO S.C. towary, objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Kupujący (lub osoby trzecie) nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów GRAFFIKO S.C..
 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie GRAFFIKO S.C., która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są (jeżeli nie zostało to ustalone inaczej) związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 3. GRAFFIKO S.C. zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.
 4. Jeżeli udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła. Dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (DZ.U.z2006r. Nr90 poz.631 z późn.zm.).

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. GRAFFIKO S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu, dostepna jest na stronie internetowej Designersi.pl
 3. Jeżeli któraś klauzula niniejszego Regulaminu straciła, bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.
 4. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Nasza oferta
 

DESIGNERSI
Drukarnia Wielkoformatowa
ul. Ks. J. Londzina 65, 43-246 Strumień